ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Abendlichtx + Gegenlichtx + Rheinturmx 15