இல்லம் / குறிச்சொற்கள் D-Fürstenplatzx + Straßenbeleuchtungx 3