ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Skulptur 192

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

1991 1993 1996 2001 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2019 2020 2021 2022 ទាំង​អស់