இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Düsseldorfx + Schneex + Skulpturx 5