ទំព័រ​ដើម​ / 1991 / Berlin August 1991 / Berlin 02.08.1991 51