ទំព័រ​ដើម​ / 2001 / Abend am Rhein, Juli 2001 [63]